📰 ❖ EISMAN: CRYPTO IS ‘75%’ CORRELATED TO NASDAQ

❖ EISMAN: CRYPTO IS ‘75%’ CORRELATED TO NASDAQ